Solutiile pentru finantare

Etapele si masurile tehnico-organizatorice si financiare pentru finantare prin Programul anual pentru reabilitarea termica a cladirilor

Etapele si masurile tehnico-organizatorice corelat cu cele financiare care revin partilor implicate potrivit legii in programul anual pentru reabilitarea termica a cladirilor, prevazute de OUG 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 si HG 1735/2006 privind normele metodologice de aplicare:

1.Solicitarea asociatiei de proprietari adresata coordonatorului local, in baza hotararii luate in adunarea generala, cu acordul majoritatii proprietarilor, privind reabilitarea termica a cladirii in conditiile de finantare prevazute de ordonanta de urgenta

Insotita de:

a) fisa de identificare a cladirii
b)dovada constituirii fondului de reparatii al asociatiei de proprietari (extras de cont) si proiectul bugetului de venituri prin care sa se asigure realizarea programului de reabilitare termica
* solicitarea va fi transmisa Primariei pana la 15 aprilie a anului curent pentru a primi fonduri de la bugetul de stat, in principiu pentru anul urmator, odata cu aprobarea legii bugetului de stat

2.Fundamentarea si aprobarea programului anual de catre Minister

 

3.Semnarea Conventiei intre coordonatorul local si asociatia de proprietari pentru derularea etapelor programului

Conventia incheiata va contine precizarea explicita a modului de decontare din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari a cheltuielilor aferente executiei lucrarilor de reabilitare termica, respectiv:
a) virarea in contul coordonatorului local a intregii sume aferente cotei-parti de 33% din valoarea executiei lucrarilor;
b) virarea lunara in contul coordonatorului local a sumei aferente cotei-parti de 33% din situatia lunara de plati;
c) decontarea lunara direct la antreprenor a sumei aferente cotei-parti de 33%
* Intrucat conf. Legislatiei privind achizitiile publice, inainte de lansarea procedurii de achizitie a lucrarilor este obligatorie dovada existentei fondurilor, este imperativa indeplinirea conditiei a), imediat dupa elaborarea studiului de fezabilitate (art.18)

4.Lansarea procedurii de achizitie publica pentru efectuarea auditului energetic de catre auditori energetici pentru cladiri, si elaborarea acestuia

a) identificarea prin analiza termoenergetica a principalelor caracteristici ale cladirilor, ale instalatiilor de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum;
b) stabilirea masurilor de reabilitare termica necesare in vederea cresterii performantei energetice a cladirii, cuantificate in certificatul de performanta energetica, cu estimarea costurilor, economia de energie scontata, precum si durata de recuperare a investitiei, defalcate pe fiecare masura

5.Stabilirea masurilor de reabilitare termica de catre coordonatorul local si asociatia de proprietari

 

6.Emiterea certificatului de urbanism de catre autoritatea publica locala

 

7.Lansarea procedurii de achizitie publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate si efectuarea acestuia

Odata cu studiul de fezabilitate se va efectua si expertiza tehnica a structurii de rezistenta a cladirii prin metoda de evaluare calitativa, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, stabilindu-se daca sunt necesare lucrari de interventie-consolidare, a caror realizare conditioneaza inceperea executiei lucrarilor de reabilitare termica
* obligatorie in cazul mansardarii propuse prin auditul energetic

8.Aprobarea prin hotarare a consiliului local, cu acordul prealabil al adunarii generale a asociatiei de proprietari, a indicatorilor tehnico-economici, a esalonarii lucrarilor si cuprinderea in bugetul local a cotei- parti ce revine Consiliului Local si comunicarea valorii aprobate si a cotei-parte ce revine Asociatiei pentru finantarea executarii lucrarilor

 

9.Deschiderea de Primarie a unui cont separat, in care vor fi virate sumele aferente alocate din transferuri de la bugetul de stat si sumele aferente cotei-pa rti de participare ce revine asociatiei de proprietari

*virarea de catre Asociatie in contul coordonatorului local a unui cuantum minimum de 15% din cota-parte ce revine asociatiei de proprietari pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica. Contul va fi alimentat din contributiile proprietarilor din condominiu sau din alte surse legal constituite, conform prevederilor ordonantei de urgenta;
* virarea in cont a sumelor aprobate de la bugetul de stat
** virarea in cont a sumeloraprobate de la bugetul local

10.Lansarea procedurii de achizitie publica pentru intocmirea Proiectului tehnic si detaliilor de executie continind elementele necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire si organizarii procedurilor de achizitii publice de lucrari si efectuarea acestuia.

 

11.Emiterea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica

*virarea de catre Asociatie in contul coordonatorului local a intregii sume aferente cotei-parti de 33% din valoarea executiei lucrarilor (conform legislatiei privind lansarea procedurilor de achizitii publice

12.Lansarea procedurii de achizitie publica pentru Executarea lucrarilor de reabilitare termica de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia atestati, cu respectarea obligatiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995.

 

13.Urmarirea si verificarea executarii lucrarilor de reabilitare termica prin diriginti de santier autorizati, receptie la terminarea lucrarilor si receptie finala

 

Buy cheap windows or linux hosting for your small business website. Please consider sitecloud hosting review and hostmonster review.
© Copyright 2010 Agentia Locala pentru Eficienta Energetica si Mediu Vaslui.
Natural Joomla Templates designed by Joomla Hosting